බීපු මිනිහෙක් ඇවිත් මගේ ඉනට අත තිබ්බා…ටනාෂා මාධ්‍යට කිව්වා කතාව – Night Life With Iraj