පූජා කුරුළුට කරපු⁣ දේ සුබද්‍රාටත් කරයිද ? Neela Pabalu