සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 54 – 2020.12.28