සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 50 – 2020.12.21