සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 49 – 2020.12.18