සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 45 – 2020.12.13