සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 42 – 2020.12.09