සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 35 – 2020.11.30