සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 34 – 2020.11.27