සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode – 2020.11.25