සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 32 – 2020.11.25