ඉෂිතා ප්‍රේම්නාත් අම්මා ගැන කියපු ලස්සන සිංදුව – Sal Mal Aramaya