ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ උප ජනාධිපතිගේ භූමිකාව ? – Niyamarthaya