සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 30 – 2020.11.23