සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 26 – 2020.11.17