සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 24 – 2020.11.13