විරහව දරා ගත්තේ හාමුදුරුවන්ගේ වචනෙ නිසා – Premaya Nam