සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 17 – 2020.11.04