සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 16 – 2020.11.03