සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 14 – 2020.10.29