සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 13 – 2020.10.28