සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 12 – 2020.10.27