පලමු පෙම්වතිය දුකෙන් ඉන්නේ මම තනිකඩ වීම ගැන – Premaya Nam