ජීවිත කාලෙම බලාගන්නම් කියපු අයත් හිටියා – Premaya Nam