ඔය රූ සෝබා – Raju Bandara ft. Amila Nadeeshani – Sulan Kurullo