ඔබෙ සුසුම් පවන් සලයි – Dayan Witharana ft. Lihini Hettiarachchi – Sulan Kurullo