ආසයි ලඟින් ඉන්න ආසයි – Raju Bandara ft. Amila Nadeeshani – Sulan Kurullo