සහකම්පනයට ඉඩදෙන්න – Sirasa Lakshapathi – සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 7.30