සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 147 – 2020.10.15