සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 04 – 2020.10.15