සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 146 – 2020.10.14