සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 03 – 2020.10.14