සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 02 – 2020.10.13