දක්‍ෂපතියෝ ලක්‍ෂපතියෝ වුනේ මෙහෙමයි – Sirasa Lakshapathi