ආදරේ එක්ක ජීවිතේ පටන් ගන්නවා කියන්නෙ මෙන්න මෙහෙමයි – Kisa (කිසා)