සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 140 – 2020.10.06