අම්මා ළඟ අඩනවා නෙමේ සමහර වෙලාවට ඇඩෙනවා – Kisa (කිසා)