සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා කවදාවත් විසදන්න බැරි – Kisa (කිසා)