ශ්‍රී ලංකාවේ රොබෝ – දියසෙන් – Jeevithayata Idadenna – 2020.010.05