පිස්සො රජ උනත් එකයි රජා පිස්සු වැටුනත් එකයි – Api Ape