සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 136 – 2020.09.30