සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 134 – 2020.09.28