අම්මා තරම් වටින කෙනෙක් මේ ලෝකේ කොහේවත් නැහැ – Kisa (කිසා)