සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 129 – 2020.09.21