ලස්සන අඹ ගසක් – Susil Fernando ft. Bashi Madubashini – Sulan Kurullo