රුක්මණී දේවී ආවනම් මේ සිංදුව ලියවෙන්නේ නැහැ – Premaya Nam