මුතු මැණික් – Susil Fernando ft. Bashi Madubashini – Sulan Kurullo