අම්මා තරම් අපිව තේරෙන මේ ලෝකේ වෙන කෙනෙක් නැතිතරම් – Kisa (කිසා)