සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 128 – 2020.09.18