සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 127 – 2020.09.17